Minggu, 07 Juni 2015

Salah Servis

KADA sawat lawas jadi pagawai pamarintah, Palui sudah dijulungi sapida mutur dinas ulih kantur wadahnya bagawi. Dasar urangnya apikan, dihatiakannya banar sapida motor dinasnya itu. Pukuknya, asa kada nyaman sadikit haja, pasti dibawanya ka bingkil.

Paling kada, uli masin pasti dijaganya banar. Bingkil wadah manyarvis gin inya kada mau sambarangan. Biasanya Palui balangganan di bingkil Saraba Kawa ampun Amang Juhri, nang ada di muhara gang. Bingkil sidin naitu dasar takanal bagus.

Wayah Palui handak mangganti uli masin di bingkil Amang Juhri, sakalinya di situ sudah ada Tulamak nang manyarvis sapidanya jua.

Palui ini Mak ai kahada mahadang rusak, hanyar bababaik, jar Amang Juhri waktu Palui hanyar datang.

Kada kaya ikam.. Imbah sapida mutur tajalapak, hanyar dibawa ka bingkil. Padahal sapida mutur Palui ini, sapida mutur nang bagincu, ujar Amang Juhri pulang.

Inggih, Mang ai. Kalu urang sapalihan, satatayuhnya haja lawan kandaraan dinas. marganya marasa lain ampun saurang, jadi tahu hajuk haja, sahut Tulamak indah supan.

Palui lihum haja mandangar, inya tahu kalu Tulamak handak maambung.

Ini amanat pang, Mak ai. Artinya, urang parcaya lawan aku. Jadi, ku usaha akan banar supaya kada rusak wayah mambulikakan kaina.

Bujur lah Lui, kandaraan plat habang kaya nang ikam pakai naini, kawa dijadiakan plat hirang?! Tulamak batakun pina handak maalihakan pandir.

Bujur ai, Mak ai. Itu ngarannya di-dum. Tapi aku kada handak umpat-umpatan kaya itu. Dijulung urang, ku pakai. Diambil urang, ku bulikakan. Aku kada handak mangarasi, apalagi mamintanya pakai kanang-kanangan, ujar Palui panjang libar.

Paharatan buhannya asik mamandirakan sapida mutur dinas Palui. Datang Garbus pina manggah-mukuh, gundang- gandil mambawa buntilan. Napa pulang Bus nang dibawa?! Palui managur Garbus nang bamandak di bingkil Amang Juhri.

Ini pang nah.. Aku handak mambaiki tv, jawab Garbus sambil maandak tv-nya di bangku.

Kamana ikam handak manyarvisnya, Bus? Tulamak batakun sambil mamaraki ka tv Garbus.

Ka sini pang, Mak ai. Di sini sarvis Saraba Kawa kalu? sahut Garbus kada tahu-tahu muha. Takajut buhannya mandangar, tamasuk Amang Juhri nang asik bagawi. Palui manggawil ka Tulamak.

Mang.. Tulung pariksa akan pang tv ulun ini. Gambarnya kada mau timbul lalu, Mang ai, ujar Garbus sambil mambuka ulas tilam nang mambungkus tv-nya.

Mahancap Amang Juhri mandatangi. Lalu, tangan sidin nang subalah kiwa manjapai dahi Garbus, nang subalah kanan manjapai tvnya. Badiam haja sidin sambil bapajam.

Ooo... tv ikam naini Bus ai, kalaharnya nang kucak. Kalu handak baik, ganti haja lawan kalahar bica, ujar Amang Juhri sambil babuncilak, manciling lawan Garbus.

Mangalangkang Palui wan Tulamak mangatawakan. Kalu handak mambaiki tv itu, bawa ka tukang jahit, Bus ai, ujarnya pulang sambil lucut katawa.

Ngalih jua baisi kawal nang kurang timbangan, ujar Palui manambahi.

Badadas Garbus mamundut tv-nya lawan ulas tilam, kada tulih kiwa kanan lagi inya bajalan sing lajuan kasisipuan.
( Banjarmasin Post )

Previous
Next Post »